0 articles   

Online Shop

Navigation: Online Catalog >> Services
Test Mixtures
Alkohol Test Mixture 1ml 28,00 € Item No. 7.192006 Amine Test Mixture 1ml 28,00 € Item No. 7.192004 BTX-Test Mixture 1ml 28,00 € Item No. 7.192016 Carboxylic Acid-Test Mixture 1ml 28,00 € Item No. 7.192014 CS Test Mixture (modified Grob-Test Mixture) 1ml 28,00 € Item No. 7.192002 ECD-Testlösung 1ml Please ask Item No. 7.192022 Fatty acid methylester-(FAME)-Test Mixture 1ml
Konz. je 100 mg/l n-Heptan: Buttersäure-, Hexansäure-, Octansäure-, Decansäure-, Laurinsäure-, Myristinsäure-, Palmitinsäure-, Stearinsäure-, Ölsäure-, Linolsäure-, Linolensäure-, Arachinsäure-, Behensäure-methylester
28,00 € Item No. 7.192005
Fatty acid methylester-(FAME)-Test Mixture 1ml
Konz. je 300 mg/l n-Heptan: Buttersäure-, Hexansäure-, Octansäure-, Decansäure-, Laurinsäure-, Myristinsäure-, Palmitinsäure-, Stearinsäure-, Ölsäure-, Linolsäure-, Linolensäure-, Arachinsäure-, Behensäuremethylester
33,00 € Item No. 7.192005-3
Fatty acid methylester-(FAME)-Test Mixture 1ml
Konz. je in mg/l n-Heptan: Octan-(100), Decan-(150), Dodecan-(200), Tetradecan-(400), Hexadecan-(500), Octadecan-(350), Öl-(400), Linol- (400), Linolen-(500), Eicosan-(400), Docosan-(500), Eruca-(500), Tetracosan-(600)-säuremethylester
50,00 € Item No. 7.192005-2
Fatty Acid-TMS-Ester/n-Alkane-Test Mixture (Donike) 1ml 29,00 € Item No. 7.192010 Grob Test Mixture (Original Composition) 1ml 38,00 € Item No. 7.192001 PAH-Test Mixture (EPA) 1ml 43,00 € Item No. 7.192009 PAH-Test Mixture TVO 1ml 36,00 € Item No. 7.192012 PCB-Test Mixture 1ml 36,00 € Item No. 7.192011 Phenol Test Mixture 1ml
28,00 € Item No. 7.192008
Polarity Test Mixture 1ml 28,00 € Item No. 7.192003 Test Mixture-Mineral Oil KW/H 53 1ml 36,00 € Item No. 7.192018 Please add your local VAT - if from Germany add 19 % VAT